No icon

2018 Espera Lori Dame ba Timor

TimorNews—Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, espera iha tinan 2018 Timor-leste sei hakmatek, dame, justisa no dezenvolvimentu.

Ha’u nia esperansa iha tinan foun,: 2018. Ha’u hein katak iha Timor, sei iha hakmatek, Dame, justisa no dezenvolvimentu.” Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, SDB hato’o liuhosi nia page face book ttps://web.facebook.com/Dom-Carlos-Filipe-Ximenes-Belo-SDB-1931294800464721/?  

Nia mós hein iha tinan 2018 sei iha Governu ne’ebé estavel, sei lá iha korrupsaun, ema se lá laran moras ba malu, vila no sidade sei mós no lá iha fo’er, Timor oan sei hetan serbisu, governu sei hamenus prostituisaun, polítiku sira sei lá babeur no hatán malu.

Nune’e mós ema xina hosi li’ur sei lá domina TL nia elimina, Timor oan sira sei ko’alia no hakerek didi’ak Tetun, sei ko’alia didi’ak lia portugés, sei uza didi’ak no fahe riku soin Tasi Timor ba povu tomak nia di’ak.

Aleinde ida ne’e tinan 2018, ema hotu sei hari sosiedade ida ne’ebé hadomi malu, tulun malu, ne’ebé sei lá iha ema ka família riku Liu, no ema ka família kiak liu!

"Boas Festa no Tinan foun nakonu ho ksolok, kmanek, Domin, hamutuk ho Nai Maromak." Dom Carlos hakotu lia.

Comment